การปฏิรูปนโยบายเพื่อพัฒนาสหกรณ์ไทยสำหรับทศวรรษหน้า


การปฏิรูปนโยบายและกฎหมายสหกรณ์ มีความสำคัญต่อการดำเนินการและการพัฒนาสหกรณ์ไทยในลำดับต้นๆ ซึ่งมีประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับนโยบายและกฎหมายสหกรณ์ที่สมควรปรับปรุงแก้ไขหลายประการ จากข้อสรุปการศึกษาวิจัย “100 ปี สหกรณ์ไทย : ประวัติความเป็นมาและแนวโน้มการพัฒนาสหกรณ์ในทศวรรษหน้า” โดยสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย เกี่ยวกับปัญหาและการพัฒนาสหกรณ์ในไทยบทความที่แล้ว ได้มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมที่รัฐบาลควรมีเพื่อเป็นแนวทางการกำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาสหกรณ์ในอนาคต ดังต่อไปนี้

นโยบายของรัฐ ควรหลีกเลียงการใช้สหกรณ์เป็นเครื่องมือหรือกลไก ในการดำเนินนโยบายหรือโครงการของรัฐบาล ที่ไม่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์หรือความสำเร็จของสหกรณ์ รัฐควรเน้นนโยบายการส่งเสริม และพัฒนาสหกรณ์ให้เข้มแข็ง พึงตนเองและดำเนินกิจการตามหลักการสหกรณ์ เป็นสำคัญรัฐควรเน้นการส่งเสริมสหกรณ์ให้สหกรณ์มีอิสระในการตัดสินใจดำเนินกิจการควบคุมกันเอง ช่วยเหลือซึ่งกันและกันตามหลักการสหกรณ์สากล รวมทั้งรัฐควรส่งเสริมให้สหกรณ์เพิ่มขีดความสามารถในการบริหารกิจการด้วยการใช้เทคโนโลยี และเครื่องมือการจัดการที่ทันสมัย

นอกจากนี้ รัฐควรดำเนินนโยบายการประชาสัมพันธ์ และการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ “สหกรณ์” ที่ถูกต้องต่อสาธารณชนเพื่อให้การดำเนินการตามหลักการสหกรณ์ตามหลักการบริหารองค์กร การบริหารธุรกิจ และสอดคล้องกบกฎหมาย เป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีซึ้งเอื้อต่อการดำเนินงานของสหกรณ์ในอนาคตได้ รัฐควรปฏิรูปนโยบายการส่งเสริมพัฒนาและการกำกับควบคุมสหกรณ์ โดยการแบ่งแยกอำนาจหน้าที่การส่งเสริมพัฒนาออกจากการกำกับควบคุมสหกรณ์ ให้แยกอยู่คนละหน่วยงานเพื่อให้เจ้าหน้าทีสามารถปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ได้อย่างเต็มที่