ดัน ชสอ. สู่องค์กรพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกสหกรณ์!! "กอบศักดิ์" ชี้ระบบสหกรณ์ช่วยแก้ปัญหาได้

                 UploadImage 

                   ชสอ. เปิดประชุมใหญ่ฯ ปี 61 ชูเป็นองค์กรพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกสหกรณ์ ที่มั่นคง และยั่งยืน ขณะที่ “กอบศักดิ์” แนะนำระบบสหกรณ์มาปรับใช้ในการแก้ปัญหา พร้อมยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง ดำรงวิถีชีวิตให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน

                  วันนี้ (9 มิ.ย.61) ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2561 ของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (ชสอ.) พร้อมมอบโล่เกียรติคุณให้กับสหกรณ์ออมทรัพย์ที่มียอดเงินออมสูงสุด สหกรณ์ที่ได้รับรางวัลได้รับรางวัลสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น และนักสหกรณ์ดีเด่น และผลงานนวัตกรรมการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น ประจำปี 2560 โดยมีนายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นายมงคลัตถ์ พุกะนัดด์ ประธานกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย และผู้นำชุมนุมสหกรณ์ ร่วมพิธี ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี 
                  ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ชสอ. ในฐานะที่เป็นศูนย์กลางของสหกรณ์ออมทรัพย์ไทย ถือเป็นแหล่งที่พึ่งแก่สหกรณ์สมาชิก และขบวนการสหกรณ์ ในการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของสหกรณ์สมาชิก ทั้งยังส่งเสริมการออมและพัฒนาขบวนการสหกรณ์ให้เข้มแข็งอย่างดียิ่ง ทั้งนี้ การแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของสมาชิกสหกรณ์ ทาง ชสอ. และสหกรณ์ออมทรัพย์ ต้องแนะนำ ให้ความรู้ ให้การศึกษา เกี่ยวกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และดำรงวิถีชีวิตให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันโดยการนำระบบสหกรณ์มาปรับใช้ในการแก้ปัญหา รวมทั้งสหกรณ์ต่างๆ ควรช่วยเหลือตนเอง ช่วยเหลือซึ่งกันและกันอย่างจริงจัง บนพื้นฐานของหลักการสหกรณ์ 
                 “อย่างไรก็ตาม นอกจากการช่วยตนเอง การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน การประหยัดและการออมทรัพย์แล้ว ยังมีประเด็นที่สำคัญอีกประการหนึ่งที่จะทำให้สหกรณ์สำเร็จได้ คือ ความซื่อสัตย์สุจริต ในการบริหารจัดการสหกรณ์ และผู้นำสหกรณ์ ต้องมีความเข้าใจในอุดมการณ์ หลักการและ วิธีการสหกรณ์ที่ถูกต้อง จึงจะสามารถถ่ายทอดไปสู่ผู้อื่นได้อย่างถูกต้อง และเข้าใจง่าย อันจะส่งผลให้สหกรณ์มีความเข้มแข็งมั่นคงอย่างยั่งยืน นำสู่การพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศชาติในอนาคต”รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าว 
                 ด้าน รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ ชสอ. กล่าวว่า การบริหารงานในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา ชสอ. มีสหกรณ์สมาชิก 1,093 สหกรณ์ มีสินทรัพย์รวม 122,032ล้านบาท เพิ่มมากขึ้นกว่าปีก่อนถึง 12,014 ล้านบาท บริหารสินทรัพย์ให้เกิดกำไรสุทธิ 1,612 ล้านบาท สามารถจ่ายเงินปันผลได้ในอัตรา 5.30% และเงินเฉลี่ยคืนในอัตรา4.00% ซึ่ง ชสอ. ได้จัดทำระบบธรรมาภิบาลในการบริหารงานตามแนวทางของกรมส่งเสริมสหกรณ์ มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีเลิศ นอกจากนี้ ชสอ. ยังสามารถรักษาระดับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือองค์กร จากบริษัททริสเรทติ้ง จำกัด ที่ระดับ A- แนวโน้มอันดับเครดิต : คงที่ (Stable) ซึ่งแสดงถึงความแข็งแกร่งทางการเงินและการบริหารของ ชสอ. ได้อย่างชัดเจน 
                ประธานกรรมการ ชสอ. กล่าวว่า ชสอ. ได้ร่วมกับขบวนการสหกรณ์ไทย จัดทำข้อเสนอแนวทางการปฏิรูปการบริหารจัดการและกำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน นำไปหารือร่วมกับกรมส่งเสริมสหกรณ์ เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาให้กับสหกรณ์ที่ได้รับผลกระทบ รวมทั้งยังได้ดำเนินโครงการสหกรณ์ออมทรัพย์คุณภาพมาตรฐานของ ชสอ. ให้กับสหกรณ์สมาชิกที่มีการบริหารจัดการในเกณฑ์คุณภาพมาตรฐานที่ดี เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติสหกรณ์ที่มีคุณภาพ ส่งเสริมให้เป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ต้นแบบในด้านการบริหารจัดการ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่สมาชิกของสหกรณ์ พร้อมทั้งจัดตั้งสถาบันพัฒนาบุคลากรและความมั่นคงสหกรณ์ออมทรัพย์ ศูนย์พัฒนาภาษาต่างประเทศ พิพิธภัณฑ์สหกรณ์ ชมรมสหกรณ์ต้านคนโกง และจัดทำโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ โดยร่วมกับสหกรณ์ออมทรัพย์สมาชิกในการส่งเสริมสร้างรายได้เพิ่มจากอาชีพเสริม ให้สมาชิกสหกรณ์ได้มีเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำจะได้มีเงินทุนไปใช้ในการประกอบอาชีพเสริมที่สนใจ เพื่อสร้างรายได้เพิ่มให้กับตนเองและครอบครัว มีความกินดีอยู่ดีมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
                รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ กล่าวอีกว่า ชสอ. มุ่งมั่นพัฒนาบุคลากรของสหกรณ์ออมทรัพย์ ให้มีความรู้ความสามารถ ส่งเสริมให้ มีระบบธรรมาภิบาล ทั้งในส่วนของคณะกรรมการดำเนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการ และฝ่ายจัดการ พัฒนาตามเกณฑ์คุณภาพบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ พัฒนา ชสอ. ให้มีความเจริญก้าวหน้า เป็นที่พึ่งให้แก่สหกรณ์ ตามเจตนา และความมุ่งมั่น ในการเป็นต้นแบบองค์กร “สีขาว สะอาด โปร่งใส” ของขบวนการสหกรณ์ ที่มีบทบาทสำคัญ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกสหกรณ์ ให้มีความ “มั่นคง มั่งคั่ง อย่างยั่งยืน”
ขอขอบคุณข้อมูลจาก : https://siamrath.co.th/n/37205