เดินหน้าสร้าง“สหกรณ์สีขาว”ตั้งเป้าปีหน้าได้ 2พันแห่งทั่วประเทศ

UploadImage               

                 นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล โดยรณรงค์ให้สหกรณ์ทั่งประเทศนำหลักธรรมาภิบาลมาเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจ และทุกภาคส่วนได้ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ในการสร้างสหกรณ์สีขาว ที่ยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานเพื่อสร้างความโปร่งใสในการดำเนินงาน มีระบบการควบคุมภายในที่ดีเพื่อลดความเสี่ยงและป้องกันปัญหาเรื่องการทุจริต สร้างความเชื่อมั่นและความศรัทธาแก่สมาชิก โดยเริ่มที่สหกรณ์ออมทรัพย์ที่มีทุนดำเนินงานมากกว่า 1,000ล้านบาท จำนวน 201 สหกรณ์               

                 การดำเนินโครงการดังกล่าวส่งผลให้สหกรณ์ออมทรัพย์ที่ร่วมโครงการสามารถยกระดับการบริหารงานได้อย่างเป็นระบบมากขึ้น โดยปี 2561 กรมได้ขยายกลุ่มเป้าหมายไปยังสหกรณ์ทุกประเภทเพิ่มเติมเป็น 464 สหกรณ์ พร้อมทั้งได้ตั้งคณะทำงานส่งเสริมธรรมาภิบาลระดับจังหวัด การประเมินธรรมาภิบาลของสหกรณ์ 5 ระดับ คือ สหกรณ์สีขาว,ดีมาก, ดี,พอใช้, และต้องปรับปรุง ตามลำดับ ผลการประเมินครั้งแรกพบว่า มีสหกรณ์ผ่านเกณฑ์สหกรณ์สีขาว 21 แห่ง ระดับดีมาก 50 แห่ง สหกรณ์นิคม 1 แห่ง โดยคาดว่าจะมีสหกรณ์สีขาวเพิ่มขึ้นเป็น 71 สหกรณ์

UploadImage

                สำหรับปี 2562 กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้เตรียมแผนต่อยอดการส่งเสริมสหกรณ์สีขาวไปยังสหกรณ์ 2,000แห่งทั่วประเทศ เป็นสหกรณ์ประเภทออมทรัพย์ทุกแห่งและสหกรณ์ภาคการเกษตรขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นองค์กรหลักระดับอำเภอ เพื่อเป็นตัวอย่างของการบริหารจัดการที่ดีนอกจากนั้นการส่งเสริมสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล ยังมีความเกี่ยวเนื่องกับการส่งเสริมมาตรฐานสหกรณ์ รวมทั้งเชื่อมโยงต่อยอดไปถึงการส่งเสริมสหกรณ์สู่ดีเด่น ซึ่งกรมฯจะได้บูรณาการแนวทางส่งเสริมทั้งสามเครื่องมือให้สนับสนุนซึ่งกันและกันตั้งแต่ กระบวนการวางแผนการดำเนินงานการติดตามประเมินผล และการปรับปรุงพัฒนา


ขอขอบคุณข้อมูล : สทส. สำนักถ่ายทอดฯ